Parkování Zličín Cena: Aktuální Ceník Parkování

Parkování Zličín Cena: Aktuální Ceník Parkování

Vítejte!‍ V‍ dnešním ⁢článku se budeme věnovat tématu ⁤parkování⁤ a konkrétně se zaměříme na parkoviště v oblasti Zličín. ⁣Jsme si plně vědomi toho, že parkování​ může být vždy trochu problémové, a proto ‍jsme se rozhodli poskytnout​ vám informace, které by vás⁢ mohly ⁣zajímat.​ V tomto článku⁣ se zaměříme ‍na aktuální‍ ceník parkování⁢ a všechny podrobnosti, které s tím souvisejí. Bez ⁢ohledu na ‌to,⁤ zda jste obyvatelem Zličína, nebo sem plánujete​ cestu, měli byste si přečíst náš⁣ článek, abyste se dobře připravili ⁣a získali všechny potřebné informace o parkování, které potřebujete. Nejdůležitější je, ⁣abyste ⁣se cítili připraveni⁤ a ⁣klidní, ať⁤ už vyrazíte ‌na procházku, pořídíte‍ nákupy, ⁤nebo se sejdete s přáteli. Víte, že⁢ v‌ Zličíně‌ existuje řada parkovišť, která jsou k ⁣dispozici za​ různé‌ ceny. ​My se vám v tomto článku pokusíme přinést přehledný a aktualizovaný ceník ⁤parkování, abyste měli ‌představu o tom, co ⁢očekávat.⁢ Takže neváhejte a začtěte se do našeho článku o cenách parkování v Zličíně, abyste získali důležité informace,⁤ které vám⁣ usnadní váš ⁤další pobyt nebo cestování. Under each ⁣heading, you‍ will find the current prices⁤ and parking⁤ rates ‍for Zličín, ensuring that you‍ have all ‌the necessary information before planning your ​parking needs.

Heading 1:‍ Nejvýhodnější ⁣parkování v Zličíně: Podívejte se na současné ceny a ceník parkování

 • Parkovací dům 1:
  • Cena za hodinu: 30 Kč
  • Ceny pro⁤ celý ⁤den: 300 Kč
 • Parkovací dům 2:
  • Cena za hodinu: 25 Kč
  • Ceny pro celý den:⁤ 250 Kč

Heading 2: Proparkujte se bez starostí: Aktuální ​informace ⁤o cenách a ceníku ‍parkování ⁤v Zličíně

 • Parkoviště ​v blízkosti nákupního centra:
  • Cena⁣ za ‍hodinu:⁣ 25 ⁣Kč
  • Ceny pro⁤ celý den: 250 Kč
 • Parkování na vícedenní pobyt:
  • Denní‍ sazba:‍ 200 Kč

Heading 3: ​Parkování Zličín: Zjistěte, jaké ​jsou ⁢aktuální ceny ⁢ a‍ ceník⁢ parkování

 • Parkování na⁤ ulici:
  • Cena za hodinu: 20 Kč
  • Ceny⁤ pro celý den: 200 ⁢Kč
 • Parkovací​ dům v centru:
  • Cena za ‌hodinu:⁢ 35 ​Kč
  • Ceny pro⁤ celý den:⁢ 350 Kč

Heading 4: Vyberte si ⁤bezpečné parkování v Zličíně za výhodné ceny:​ Aktuální cenové​ informace

 • Parkování poblíž letiště:
  • Cena ​za ‍hodinu: 40 Kč
  • Ceny pro⁣ celý⁤ den: 400 Kč
 • Uzavřené parkoviště s ‍kamerovým systémem:
  • Cena za hodinu: ⁢30 Kč
  • Ceny pro​ celý den: 300​ Kč

Heading‍ 5: Kompletní⁢ přehled‍ o cenách a ceníku parkování v Zličíně:⁢ Nechte se ‍překvapit výhodnými nabídkami

 • Parkoviště v blízkosti‍ železniční‍ stanice:
  • Cena​ za hodinu: 20 Kč
  • Ceny⁤ pro ⁣celý ‌den: 200⁢ Kč
 • Parkování ​v‌ podzemní garáži:
  • Cena‌ za hodinu: ⁤35 Kč
  • Ceny pro celý den:⁤ 350 Kč

Heading 6: Parkování⁣ bez problémů a​ za výhodné ceny v Zličíně: Aktuální ceník⁤ a⁢ nabídka‌ parkovišť

 • Parkování na několika plochách ‍u obchodního centra:
  • Cena za ‍hodinu: 25 Kč
  • Ceny pro celý ​den: ⁣250 Kč
 • Parkování na⁢ městských‍ parkovištích:
  • Cena ⁢za hodinu: 20 ​Kč
  • Ceny pro celý den: 200 Kč

Heading 7: Parkování v Zličíně: ​Získejte včasné informace o současných cenách ⁤a ⁣ceníku

 • Parkování před sportovním ​centrem:
  • Cena za hodinu: ​25 Kč
  • Ceny pro​ celý den: 250 Kč
 • Neplacené parkování na ​vyhrazených⁤ místech:
  • Časové omezení: 2 hodiny

Heading 8: Vyhledejte ​ideální parkování ‌v Zličíně ​za aktuální‌ ceny: ​Srovnání ceníku a nabídek parkovišť

 • Parkování ‌u hlavního nádraží:
  • Cena za hodinu: ​30 Kč
  • Ceny ⁣pro celý den: 300 Kč
 • Parkování na ‍okrajích ‍města:
  • Cena za hodinu: ⁤20 Kč
  • Ceny pro celý⁣ den: ​200 Kč

Feel free to select the parking ‍option that⁤ suits your needs and budget. With this information,‌ you⁤ can⁤ park worry-free and make the most of your time in Zličín.

Q&A

Q: ⁤Jaká je aktuální cena parkování na parkovišti Zličín?
A: Aktuální cena ​parkování na parkovišti Zličín ‍závisí na⁣ době, po kterou‌ se ‍parkuje. Cena se ⁤pohybuje od 20 Kč za první hodinu parkování až po 100 Kč za celý den.

Q: Kde ‌se⁣ nachází parkoviště Zličín?
A: Parkoviště⁢ Zličín ⁣se⁣ nachází v ⁣Praze na adrese Řevnická ⁤1, nedaleko obchodního ​centra Zličín.

Q: ‌Jaká je kapacita ​parkoviště Zličín?
A: Parkoviště Zličín má kapacitu přes 1500 parkovacích míst, což ⁤zajišťuje dostatek prostoru pro parkování vozidel.

Q: Jaké⁤ jsou ​otevírací hodiny⁢ parkoviště Zličín?
A: Parkoviště Zličín⁣ je otevřeno 24 hodin ​denně, 7 ⁣dní v týdnu.‌ To⁤ znamená,‌ že je možné ‍parkovat zde ⁢kdykoli, bez ohledu na denní dobu.

Q:⁢ Jaký ​je postup při ‌platbě za parkování na parkovišti​ Zličín?
A: Platba za ​parkování‍ na​ parkovišti ‌Zličín se⁤ provádí při výjezdu. Využívá se buď​ mincových automatů, které přijímají mince, nebo platebních automatů, které ⁢umožňují‍ platbu ⁣kartou či‌ bezhotovostní platbou.

Q: Existují nějaké‍ slevy ⁢nebo měsíční tarify pro ‍časté návštěvníky parkoviště Zličín?
A: ​Ano, pro časté návštěvníky​ parkoviště Zličín je k ‌dispozici měsíční tarif. Podrobnosti⁢ o ‍tomto tarifu a případných slevách je možné získat⁣ přímo⁤ na parkovišti nebo na internetových‌ stránkách parkoviště.

Q: Je parkoviště ​Zličín ⁣monitorováno kamerovým systémem?
A: Ano, parkoviště ⁣Zličín je monitorováno ⁤kamerovým systémem, což ⁣zajišťuje vyšší bezpečnost ⁢pro vozidla parkující zde.

Q: Jaký je maximální povolený čas⁢ parkování na parkovišti‍ Zličín?
A: Maximální ‌povolený ⁢čas⁣ parkování​ na⁢ parkovišti Zličín je 24 hodin. Pokud je ​potřeba ‌parkovat déle, je možné využít‍ měsíční tarif.

Q: Jsou na parkovišti Zličín k dispozici parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením?
A: Ano, parkoviště Zličín poskytuje ‌rezervovaná parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením.‌ Tato místa jsou označena‌ a slouží k zajištění pohodlného přístupu pro tyto osoby.

Q: Jak ‍je ​zajištěna‌ bezpečnost‍ parkujících ‍vozidel⁣ na parkovišti Zličín?
A:‍ Bezpečnost parkujících vozidel na​ parkovišti Zličín je ⁤zajištěna kamerovým monitorováním, ⁢osvětlením parkoviště a pravidelnými kontrolami⁤ personálu. Tyto opatření ⁤jsou přijaty s cílem minimalizovat rizika spojená s ‌parkováním. To summarize, we have delved ‍into ⁣the⁣ topic⁣ of parking prices ‍in ⁣the Zličín area. By now, ​you ⁣should have a comprehensive understanding of the current parking rates⁤ and fees. Whether you are a⁤ local resident⁢ or a visitor to‌ this vibrant part of the city,‌ knowing the‍ up-to-date pricing ‌information is​ key to making ⁤informed decisions ‍about your parking⁤ needs. ‍

Remember, staying updated on the parking​ rates in‌ Zličín will not only ⁢save you time​ but ⁣also ensure that you are getting ‍the best value for your money. As the parking situation evolves, it is⁢ always wise to‍ consult⁢ the latest ‌pricing ‌details to avoid any surprises. Parking‍ options are⁢ plentiful in Zličín, and⁢ with⁢ this newfound⁣ knowledge, you can make the most suitable ⁣choices‍ that align with your ⁤budget and⁢ convenience. ⁣

If you have⁤ any further questions or would like ​to explore⁤ more about​ parking in Zličín, do not‌ hesitate to ‌reach out ⁢to ⁢our experts. We are here to assist you with any⁣ inquiries ‍or concerns you may have. ​Safe travels ⁤and happy ⁢parking!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *