Co je potřeba na STK s LPG – Doklady a termíny
|

Co je potřeba na STK s LPG – Doklady a termíny

Vítejte! V ⁢tomto článku se ‌budeme zabývat otázkou, která se mnohým majitelům vozidel poháněných LPG stává‍ nepříjemnou povinností ‍- STK s LPG. Protože jako odborník na tuto problematiku⁢ se⁤ považuju, ‌rád bych vám poskytl veškeré nezbytné informace o ⁣dokladech a‌ termínech, které jsou potřebné⁤ pro⁤ úspěšné‍ absolvování této ‍technické kontroly. Bez ohledu na to, zda se ⁤již s technickou kontrolou setkali⁢ anebo je to pro⁣ vás poprvé, zde naleznete všechny potřebné informace, abyste⁣ byli ⁤připraveni a věděli ​přesně, co od tohoto procesu očekávat. Pojďme se tedy podívat na to, co všechno ​je​ nezbytné mít při STK vozidla s LPG a jaké ⁤jsou důležité termíny, kterých ⁤se musíte držet.
- Jaké⁣ dokumenty jsou potřeba ⁣na STK pro vozidla s ⁤LPG pohonem?

– Jaké dokumenty⁤ jsou potřeba na‌ STK pro vozidla s LPG pohonem?

Při ​přípravě na STK (státní technickou kontrolu) pro vozidla s LPG pohonem je důležité zajistit⁤ správné dokumenty a termíny. Vlastnictví vozidla s LPG pohonem přináší několik specifických aspektů, které je třeba ‌vzít v úvahu při přípravě vozidla na kontrolu.

Prvním důležitým dokumentem je samozřejmě technický průkaz vozidla (TPV).‌ Zde⁣ je nutné se ujistit,⁢ že‍ je v ‍technickém průkazu zaregistrován LPG systém. Tento systém musí být homologován a odpovídat příslušným technickým požadavkům. V případě jakýchkoli změn⁤ nebo oprav na ⁣LPG systému je nutné tuto⁤ skutečnost uvést do technického průkazu a⁤ zajistit příslušnou⁤ dokumentaci (například protokol o přeznačení).

Dalším důležitým dokumentem je průkaz o nezávadnosti emisí (PNE). Pro vozidla s LPG pohonem je​ třeba zajistit PNE jak⁣ pro benzínový, tak​ i pro LPG provoz. Je důležité mít na paměti,​ že platnost PNE je omezena. Správné a včasné‍ zajištění⁣ PNE je klíčové pro⁤ úspěšné absolvování ‍STK.

Kromě dokumentů je ‍také důležité mít ⁢na paměti ‌termíny spojené s STK. Obecně platí, že vozidla starší než 3 ⁣roky musí ⁢absolvovat ⁤STK⁢ každé 2 roky, zatímco u novějších vozidel je interval mezi kontrolami prodloužený na 4 roky. Nicméně je vhodné ‌se řídit‍ doporučeními výrobce a také případnými specifickými‍ předpisy v dané ‌zemi či regionu.

Vědět, jaké dokumenty jsou potřeba na STK pro​ vozidla s LPG pohonem a dodržovat správné​ termíny je nezbytné​ pro zajištění bezproblémového průběhu kontroly. Dbejte na to, abyste měli správně vyplněné a aktualizované dokumenty a že​ jste si včas zajistili PNE pro oba provozy vašeho⁢ vozidla. Tímto způsobem ⁤můžete být spokojení s výsledky STK a udržovat ⁢vaše vozidlo v ‌bezpečném a provozuschopném stavu.
- Termíny pro STK se zplynovanými vozy‍ - co musíte vědět?

– ‍Termíny pro STK se zplynovanými vozy – co musíte vědět?

Pokud vlastníte vozidlo se⁣ zplynovacím systémem LPG, pravidelná technická kontrola (STK) je nutností. Není to jen⁢ povinnost, ‌ale také záruka bezpečnosti ⁢a správného provozu vašeho vozu. Připravili jsme pro vás přehled toho, co byste měli vědět ⁤o termínech pro ‍STK se zplynovanými vozy.

 1. Doklady potřebné na⁣ STK se zplynovanými vozy:

  • Velký technický průkaz (VTP) – toto je základní doklad pro ověření technického stavu a⁣ povolených úprav vozidla. Mějte na paměti, že VTP by měl být v ⁢souladu s posledními úpravami provedenými na vašem zplynovacím systému.
  • Pojištění a registrační doklady – předložte platný doklad o pojištění a registrační známku,⁣ abyste⁢ prokázali, že váš vůz je řádně pojistěn a registrován.⁤ Tyto dokumenty jsou nezbytné⁣ pro přijetí vozidla na STK.
 2. Termíny⁣ pro STK se zplynovanými vozy:
  • Pravidla pro periodickou technickou kontrolu se mohou ‍lišit v závislosti ⁤na zemích a regionech. Ve většině případů je nutné provést​ STK každé 2 roky. V rámci STK bude zkontrolována celková technická kondice vozu, ale také konkrétní prvky ​spojené se zplynovacím‌ systémem, jako je například‌ funkčnost ventilu plynu, nádrže a ‍případných ‌přepínačů.

Pamatujte, že vlastnictví vozidla s LPG si vyžaduje dodržování určitých pravidel a povinností. Pravidelná technická kontrola je jedním z klíčových aspektů, který vám pomůže⁣ udržet vaše vozidlo v bezpečném ‌a spolehlivém stavu. Sledujte termíny své STK a proveďte potřebné úpravy⁣ včas, abyste se vyhnuli nepříjemným situacím a škodám.‍ Vaše bezpečí a spokojenost jsou na prvním místě.
- Co přesně musíte přinést‍ na technickou kontrolu u vozidel s LPG?

– Co přesně musíte přinést‌ na technickou kontrolu u vozidel ‌s LPG?

Pro zajištění hladkého ‍průběhu technické kontroly je důležité přinést správné dokumenty a dodržovat stanovené termíny. Pokud váš vůz používá LPG,​ existují některé specifické podmínky,​ které musíte splnit. Zde je seznam toho, co přesně musíte mít s sebou⁤ na technickou kontrolu u vozidel s LPG:

 1. Potvrzení o homologaci LPG systému: Jeden z nejpodstatnějších dokumentů,​ který je nutné předložit, je potvrzení o homologaci LPG systému vašeho vozidla. Tento dokument garantuje, že váš systém splňuje bezpečnostní a technické ‍normy stanovené pro ⁤používání LPG v automobilech. Bez tohoto potvrzení nebude vaše vozidlo úspěšně projito technickou kontrolou.

 2. Průkaz společnosti, která montovala LPG systém: Důležité je také předložit průkaz o tom, která společnost prováděla montáž LPG ⁣systému. Tento dokument ověřuje kvalifikaci a způsobilost montážní firmy. Mělo by⁢ zde ⁢být⁤ uvedeno jméno společnosti, kontaktní údaje a ‍informace o namontovaném systému.

 3. Technický​ průkaz vozu: Stejně důležitý⁣ je technický průkaz vašeho vozu. Tento dokument by měl obsahovat všechny relevantní informace o vozidle, včetně údajů o pohonu LPG. Dbejte na to, aby ‍technické‍ údaje vozu odpovídaly skutečnosti a na průkaz nezapomeňte.

 4. Platný⁤ protokol‌ z minulé technické kontroly: Pokud jste již podstoupili technickou⁢ kontrolu ⁤vašeho vozidla s ‌LPG, měli byste přinést platný protokol z minulé kontroly. Tato kontrola by měla být provedena nejdéle před 2 lety. Tímto​ protokolem dokládáte, že​ jste splnili veškeré předchozí​ požadavky a měli jste vozidlo v technicky⁤ bezvadném⁢ stavu.

Pamatujte, že správné předložení těchto dokumentů je klíčové pro úspěšné projití​ technickou ‍kontrolou vašeho vozu s LPG. Aby bylo ​vše přehledné, doporučuje se‌ všechny⁢ dokumenty uchovávat v jednom osobním složce‌ a mít je předem připravené. Držte‌ se termínů a s důvěrou vyražte na technickou kontrolu a berte to jako​ příležitost k tomu, aby váš ‍milovaný vůz stále zůstal bezpečný a spolehlivý na silnicích.
- Dokladování LPG systému při STK - důležité informace

– Dokladování‍ LPG systému při STK – důležité informace

Dokladování LPG ‍systému při STK – důležité⁣ informace

Při⁤ přípravě na STK⁢ se jeví jako nutná povinnost dokumentace, kterou musí majitel vozidla předložit, související s LPG systémem. Správné a kompletní dokladování je klíčové pro úspěšné projití technickou kontrolou. Při předložení všech nezbytných dokumentů na⁣ STK se vyhnete nepříjemným situacím a‌ možným sankcím.

Mezi nejdůležitější doklady pro STK s LPG systémem patří:

 • Aktuální ​certifikát o montáži LPG systému – Tento dokument⁤ je nezbytný pro provozování vozidla se zabudovaným LPG systémem. Certifikát by měl obsahovat‍ informace o výrobci a ‌typu LPG systému, rovněž i o ⁤výrobci a typu nádrže.
 • Certifikát o revizi LPG nádrže – Revize LPG nádrže je povinná pravidelně každých 10 ​let. Certifikát o revizi je nutné předložit na STK. V případě pochybností o platnosti revize, může STK provést dodatečnou kontrolu.
 • Pravidelná technická prohlídka LPG systému -⁢ Technická prohlídka LPG systému se provádí každé​ 2 roky ‌nebo každých ⁢40 000⁣ ujetých km,⁤ podle toho, co​ nastane dříve. Certifikát o ‌technické prohlídce je také⁣ nezbytným dokladem, který je třeba předložit.

Je velmi důležité zajistit, aby všechny ​dokumenty byly aktualizované a platné. Pevně doufáme, že tyto ⁣informace vám budou‍ nápomocné při přípravě na STK se zabudovaným‌ LPG systémem. Pro jistotu doporučujeme kontaktovat specializovaný autoservis, který⁢ se zabývá montáží a údržbou‌ LPG systémů.
- Jaká pravidla platí pro STK s LPG - kompletní přehled

– Jaká pravidla platí pro STK s⁢ LPG – kompletní přehled

Pravidla pro technickou kontrolu (STK) ​se LPG palivem jsou nejdůležitější, pokud provozujete vozidlo s tímto alternativním palivem.​ Při pravidelné STK se kontroluje bezpečnost, emise a obecný stav Vašeho vozidla. Připravili jsme pro Vás kompletní přehled toho, co je potřeba vědět o STK s LPG, ‌včetně dokumentů a termínů.

Doklady, které budete potřebovat na STK s LPG, zahrnují:

 1. STK průkaz – ⁤Tento⁣ průkaz je vaším dokladem‌ o průchodu technickou kontrolou. Ujistěte se, že máte aktuální STK průkaz a předložte ho​ při kontrole.

 2. Evidenční značka plynu – Každé⁤ vozidlo s⁢ LPG palivem musí mít odpovídající evidenční značku plynu. Tato značka slouží jako důkaz o instalaci LPG a ⁣musí být ‌umístěna ve viditelné části vozu.

 3. Certifikát o montáži LPG zařízení – Instalace LPG ⁢zařízení musí být provedena certifikovaným odborníkem. Certifikát o montáži je důkazem, že byla instalace provedena správně a podle předepsaných standardů.

Pamatujte, že termín pro STK s LPG se‍ řídí stejnými pravidly jako běžná technická kontrola. Doporučujeme si včas vyhledat nejbližší STK stanici a domluvit si termín, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím.

Naším ‌cílem je Vám poskytnout přesný a aktuální přehled‍ pravidel pro STK s LPG,⁣ abyste mohli své ‍vozidlo provozovat bezpečně a v souladu s‍ platnými předpisy. Buďte si jisti,‌ že s našimi informacemi budete zcela připraveni ​na příští technickou kontrolu ‍se svým LPG vozem.
- LPG a STK: Co je důležité vědět o kontrole vozidel s ‍alternativními palivy?

– LPG a⁣ STK:‌ Co je důležité vědět o kontrole vozidel s alternativními palivy?

STK s LPG je důležitým aspektem pro všechny majitele vozidel s alternativními palivy. Při této kontrole se ověřuje správné ‌fungování ‍celého ‌LPG systému a zda je vozidlo bezpečné pro⁤ provoz ‌na silnicích. Chcete-li se připravit na STK s LPG, existují⁢ některé důležité⁣ věci, které je třeba vzít v úvahu.

Prvním krokem je zajistit si potřebné doklady. Před odjezdem na STK⁤ se ujistěte, že⁢ máte k dispozici ⁣platnou technickou ⁢kartu⁣ vozidla, registraci vozidla a⁢ pověřovací dokument pro LPG systém. Tyto doklady jsou nezbytné pro získání potvrzení​ o technické kontrole.

Dalším důležitým faktorem je termín STK. Během roku je třeba podstoupit povinnou kontrolu vozidla a termín STK se ⁣liší v závislosti na datu první‍ registrace vozidla. Je důležité si tento termín přesně zjistit a zajistit si dostatečný čas na splnění všech požadavků.

Na STK s LPG bude vaše vozidlo podrobeno řadě testů a kontrol, včetně zkoušky emisí a⁢ funkčnosti LPG systému. Mějte na paměti, že jestliže vaše vozidlo ​nevyhovuje ⁢požadavkům, nemusí získat ⁣potvrzení o technické kontrole a nebude moci⁤ legálně jezdit po silnicích.

Je tedy důležité připravit se na STK s LPG tím, že si zajistíte potřebné ⁤doklady a načasujete⁣ návštěvu STK podle termínu. Tímto způsobem zvýšíte pravděpodobnost úspěchu při kontrole a zajistíte si ⁣bezproblémový‌ provoz vašeho vozidla⁣ po celý rok.
- Příprava na​ STK s LPG: Co si ‌zkontrolovat před samotnou kontrolou?

– Příprava na STK‌ s LPG: Co si zkontrolovat⁢ před samotnou kontrolou?

Při přípravě na STK s ​LPG je ⁤důležité provést řadu ‍kontrol, ⁣aby váš automobil splňoval veškeré požadavky a předpisy. Před samotnou kontrolou zkontrolujte, zda máte všechny⁤ potřebné doklady ​ a jestli je‌ váš termín ⁣STK dostatečně vzdálený. Zde je seznam věcí, které je třeba zkontrolovat:

 1. Doklady:‌ Předchozí⁣ STK průkaz, doklad⁢ o stavu plynu LPG, technický průkaz a registrační značky. Ujistěte‍ se, že jsou všechny tyto⁣ dokumenty aktuální a platné.

 2. Termín STK: Zkontrolujte datum, kdy vám vyprší platnost předchozí ⁣STK ‍a zajistěte si dostatečný čas na přípravu vozu. Pokud se blíží termín, je lepší předběžně zkontrolovat⁣ všechny systémy a opravit případné nedostatky.

 3. Kontrola plynu⁢ LPG: ⁣Prověřte správnou funkci plynu LPG a jeho příslušných komponentů. Ujistěte se, že jsou nádrže nepoškozené a hermeticky uzavřené. Případné ‍úniky plynu⁢ by mohly vést k neúspěšné kontrole na STK.

 4. Kontrola světel a signalizace: Zkontrolujte všechna světla, včetně ‍předních a zadních světel, blinkrů,⁤ brzdových světel a světel pro mlhové situace.‌ Ujistěte se, že všechna světla správně svítí a osvětlují okolí. Případné výpadky nebo vadné světla mohou ⁢být⁣ důvodem neúspěchu ⁤STK.

 5. Kontrola brzdového systému: Zkontrolujte brzdové ‌destičky a kotouče, brzdovou kapalinu a ‌další součásti brzdového systému. Ujistěte se, že brzdy⁤ reagují správně ⁢a účinně zastavují ⁢vozidlo. Jakékoli nedostatky mohou být příčinou neúspěchu STK.

Celkově⁣ je důležité pečlivě​ zkontrolovat všechny klíčové součásti‍ a systémy vozidla před samotnou kontrolou na STK s LPG.⁤ Správná příprava zajistí, ⁤že váš automobil⁣ projde kontrolou ​a bude v souladu⁣ s požadavky a normami. Buďte proto důkladní a důvěřujte v kvalitu a správnou údržbu⁣ vašeho vozu.
- Důležité termíny pro STK u⁤ vozidel s LPG: řádné dodržování⁤ je klíčem

– Důležité termíny pro STK u vozidel s LPG: řádné ⁣dodržování je klíčem

Smyslem pravidelné technické ‍kontroly (STK) je zajistit bezpečnost a spolehlivost vašeho vozidla. Pokud ‌vlastníte vozidlo s LPG, existují některé důležité termíny a požadavky, které je ⁤třeba dodržovat. Správné dodržování těchto termínů je klíčem k tomu, aby vaše STK proběhla hladce a efektivně.

Při vlastnictví vozidla s LPG je důležité zajistit platnost několika důležitých dokladů a pravidelně je aktualizovat. ⁤Mezi tyto důležité dokumenty patří ‍platný technický průkaz, který ‌potvrzuje, že vaše​ vozidlo splňuje technické požadavky pro provoz na LPG. Dále je nutné mít platnou STK záznamovou kartu, která dokládá provedení poslední kontroly spolehlivosti vozidla. Pokud nejste‍ si jisti platností těchto dokladů, obraťte se na místní úřad nebo ⁤servis, ⁣který se specializuje​ na LPG.

Kromě důležitých dokladů je klíčové dodržovat také předepsané ⁣termíny pro STK u vozidel ‌s LPG. V České republice jsou tyto termíny stanoveny a je nezbytné je respektovat. Přesný termín STK se ⁢liší podle‍ stáří a druhu vozidla, ⁣proto je nezbytné být dobře informován a aktualizovat si tyto⁣ termíny. Pravidelným dodržováním těchto termínů si zajistíte bezpečnost na silnicích a zabráníte budoucím problémům. Buďte si vědomi, že nedodržení termínu STK může být ⁤sankcionováno a ‍můžete se dostat do potíží s právě.

Dobře si zkontrolujte platnost dokladů a pravidelně se informujte o ​termínech pro STK ‌u vozidel s LPG.‌ Mějte na paměti, že bezpečnost a spolehlivost jsou prioritou a jejich ⁣dodržováním⁤ si ušetříte potenciální problémy. Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace ohledně STK pro vozidla s LPG. Pamatujte, že pro úspěšné absolvování technické ‍kontroly je důležité mít správné doklady a dodržovat stanovené termíny. Nezanedbávejte pravidelnou údržbu a kontrolujte svůj vůz pravidelně. Pamatujte také, že naši odborníci jsou vždy připraveni ‌pomoci vám s jakýmikoli dotazy​ či ⁢obavami ohledně STK. S dodržováním všech potřebných kroků a zodpovědným přístupem k ⁣údržbě vašeho vozidla se nemusíte bát technické kontroly ani v případě, že váš vůz je vybaven LPG.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *